Apie LIETUVOS KELIAUTOJŲ SĄJUNGĄ

Lietuvos keliautojų sąjunga yra savarankiška, savanoriška visuomeninė organizacija, vienijanti keliautojų(turistų) klubus ir kitas visuomenines organizacijas, plėtojančias turizmą. Įkurta 1991.06.27. LKS savo pirmtaku laiko Lietuvos turizmo sąjungą (įsteigtą 1929 m. Kaune) ir tęsia Lietuvos turizmo federacijos veiklą. LKS nariais yra 27 registruoti Registrų centruose ir 6 juridiškai neregistruoti klubai (2006.01.01). LKS yra Lietuvos asociacijos "Sportas visiems" bei Tarptautinės sportinio turizmo sąjungos narė.

Tikslai

Plėtoja turizmą kaip pasaulio pažinimo, efektyvaus poilsio, žmogaus rekreacinių poreikių tenkinimo priemonę, skiriant prioritetą aktyviom keliavimo formoms, padedančioms ugdyti sveiką, ištvermingą, aukštos dorovinės kultūros žmogų - Lietuvos patriotą. Ugdo keliautojams meilę gimtajam kraštui, nukreipia juos gamtosaugos ir kraštotyros darbui, siekia, kad turizmas tarnautų dvasiniam Lietuvos atgimimui. Atstovauja LKS narių interesams Lietuvoje ir užsienyje, plėtoja ryšius su kitų valstybių keliautojais bei organizacijomis, prireikus tampa tarptautinių turizmo organizacijų nariu. Dalyvauja kūno kultūros, sporto, kultūros, švietimo, sveikatingumo ir kt. valstybinių programų įgyvendinime.

Uždaviniai

Koordinuoja savo narių veiklą ir telkia kitų visuomeninių organizacijų pastangas plėtojant sportinį bei sveikatingumo turizmą. Teikia pasiūlymus Vyrausybinėms organizacijoms dėl turizmo, sporto ir kitų įstatymų, normatyvinių dokumentų rengimo

bei sveikatingumo programų sudarymo, dalyvauja jas įgyvendinant. Glaudžiai bendradarbiauja su valstybinėmis, visuomeninėmis, sporto ir kultūros organizacijomis. Propaguoja turizmą per masines informacijos priemones, leidžia periodinius leidinius, metodinę,reklaminę, kraštotyrinę literatūrą bei turistinius žemėlapius.Plėtoja sportinio turizmo šakas - pėsčiųjų, slidžių, kalnų, vandens, dviračių, automobilių. Veiklos pagrindą sudaro sistemingai organizuojami renginiai, aktyvaus keliavimo žygiai, sportinės kelionės bei keliautojų varžybos, kurias rengia klubai. Aukštesnei pakopai priklauso respublikiniai renginiai, kurie įtraukiami į asociacijos "Sportas visiems" kalendorių. Ilgametes tradicijas turi : pėsčiųjų maratonas, vandens turizmo ralis, vandens turizmo maratonas, autožygis "Šeima", masinis žygis "Snaigė", visų turizmo šakų turizmo technikos varžybos, kalnų turiados, Baltijos šalių keliautojų sąskrydis. Sudaro bendras programas keliautojų grupių pasikeitimui su užsienio partneriais. Rūpinasi keliautojų gyvybės apsauga, organizuoja profilaktinį darbą, siekdama užkirsti kelią nelaimingiems atsitikimams žygiuose ir renginiuose. Ruošia bei tvirtina keliautojų žygių, varžybų organizavimo taisykles, nustato žygių dalyvių, vadovų ir varžybų teisėjų atestavimo tvarką, rengia turizmo kadrus. Plėtoja vaikų, jaunimo ir šeimyninį turizmą, teikia metodinę ir organizacinę pagalbą švietimo bei mokymo sistemos turizmo organizacijoms.

Narystė

LKS nariais gali būti keliautojų (turistų) klubai ir kitos visuomeninės organizacijos, pageidaujančios dalyvauti LKS veikloje. LKS nariai moka metinį nario mokestį (vieno MGL dydžio).

Struktūra

Suvažiavimas yra aukščiausias keliautojų sąjungos organas.

Taryba . Ją sudaro: prezidentas, viceprezidentai, visuomeninių sąjungos struktūrų ir juridinių sąjungos narių atstovai (po vieną nuo kiekvienos organizacijos). Tarybos darbui vadovauja prezidentas.

Prezidiumas yra LKS organas, praktiškai įgyvendinantis suvažiavimo ir tarybos sprendimus.

Revizijos komisija renkama suvažiavime iš trijų asmenų.

Komisijos formuojamos pagal veiklos sritis, turizmo šakas .LKS vykdomą programą "Sportas visiems" dalinai finansuoja Kūno kultūros ir sporto departamentas.